Bjuvs Tennisklubb har en historia som är mer än 90 år lång. Att sammanfatta den är därför inte helt enkelt. Men när klubben 1991 hade 70-års jubileum så sammanfattades den i en skrift av Magnus Tidstrand. För den nyfikne kan du nu här läsa hela klubbens historia fram till dags datum.

Bjuvs tennisklubb bildades i April 1921. Initiativtagare är förste stationsskrivare O.H. Nilsson, pastor Olof Nilsson, fröken Agda Andersson samt förste kontorsbiträde H Hellberg. Verksamheten under de första åren är mycket blygsam. Mellan åren 1921 och 1927 hålls ett styrelsesammanträde/år. Protokollen förtäljer inte hur många medlemmar klubben har. Interna tävlingar spelas.

1928 tar styrelsen initiativ till en ” Nordvästra Skånes Tenniskrets”. Beslut fattas att tillskriva klubbarna i Kattarp, Åstorp och Klippan. Hur det gick med ” Nordvästra Skånes Tenniskrets” lär vi aldrig få veta. Senare protokoll har inget att berätta.

1929 tillträder ingenjör W Örtenholm som ordförande. Han kommer med friska ideér. En stadskommitté tillsätts. Träningstävlingar anordnas under våren och mästerskapstävlingar spelas under hösten. Tävlingsutbyte med andra klubbar planeras. Idrottssällskapet Göta inbjuds till en tävling i Bjuv. Detta är troligtvis den första tävlingen mot annan klubb. Resultatet är och förblir en väl förborgad hemlighet. Tennisbanan ligger på mark ägd av Höganäs-Billesholms AB. Den anlades i början av 1920-talet. Vid banan finns två bänkar. I en berså vid sidan finns ett bord och en bänk.

1931 och 1931 är dystra år för klubben. I årsberättelsen står att läsa.

”Bjuvs Tennisklubbs arbete har ogynnsamt påverkats av fabriksbyggandet i Folkparken.” Intresset bland medlemmarna för spel har varit ringa och klubben noterar det lägsta medlemsantalet sen dess start. Någon som helst tävling har ej hållits och det synes styrelsen absolut nödvändigt för tennisintressets höljande bland aktiva och allmänhet att tävlingar anordnas. Det vore önskvärt om medlemmarna mera stadgenligt betalade in sina årsavgifter. Hemska tider! Det råder svårt för tennissporten att få fäste i Bjuv! Depression råder. Ungdomen dras till andra idrotter. Tennisen betraktas som en rikemanssport.

1933 tas badminton upp på programmet. Medlemsantalet stiger och en viss optimisms smyger sig in.

1934 blir ett bra år. Tävlingsaktiviteten ökar och tävlingsutbyte med andra klubbar tar fart. Matchstatistik åren 1934-48 finns bevarad. Under denna period har klubben två spelare som håller mycket hög spelstandard. Agda Andersson och Sven Myllenberg. Undertecknad såg Sven Myllenberg spela i mitten av femtotalet. Det var imponerande. Jag tror inte att någon av klubbens spelare genom åren ( -91) kommit i närheten av hans kapacitet som tennisspelare. Under femtio- och sextiotalet gjorde Sven Myllenberg mycket fina insatser som tränare i klubben.

1935 blir det mest framgångsrika året hittills. Antalet medlemmar stiger till 47 och tävlingsframgångarna kommer så sakta. Bl.a. när klubben semifinal i tävlingen Tre-Torn pokalen.

1936 fattas beslut att inträda i Svenska Lawntennisförbundet. ”Beslöts att inköpa en vattenledning för banans bevattning. Höganäs-Billesholms AB hade härvid erbjudit sig att kostnadsfritt inlägga vattenledningen från fabriken och det återstod således endast för klubben att betala slang m.m. På herr Myllenbergs förslag beslutades att anslå ett belopp om 25 kr för byggande eller anskaffning av ett redskapsskjul”. Styrelsen hade under året 10 sammanträden. Den 14 november firarklubben 15-års jubileum på resturang tingvalla.

1937 fortsätter optimismen inom klubben. På försommaren anordnas en propagandatävling med bl.a. Nisse Rohlsson. Att vissa spelare både då som nu har problem att göra rätt för sig kan vi se i ett protokoll: ” Till ordf. hade framförts klagomål över att medlemmar tecknat speltimmar, men urktlåtit annullera dessa då de ej varit i tillfälle att spela. Ordf. framhöll, att för sådan uraktlåtenhet skall utgå straffavgift av 20 öre/spelare och timme. Styrelsen instämde häri.”

1938 är tennisbanan i mycket dåligt skick. ” Banan är i så dåligt skick att viktiga hemmamatcher förläggs till AB tennis banor i Pålsjö skog. En omläggning av banan kommer till stånd. Dock blir den inte av högsta klass.

1939-40 råder krigstillstånd i Europa. Idrottsrörelsen engagerar sig genom att delta i Finlandsinsamlingen. De flesta av klubbens bästa spelare är inkallade till militärtjänstgöring. Nämnas bör att vid DM-tävlingar i Strandbaden erövras två andra- och ett tredjepris.

1941 ”Ett länge närt önskemål om en egen lokal har klubben under året kunna förverkliga. Ett klubbhus har nämligen uppförts, som med tanke på klubbens ekonomiska möjligheter fyller alla rimliga krav på komfort och utrymme. Ett tvätt- och duschrum är emellertid önskvärt och får också bli ett mål att förverkliga under kommande år.

1942 installeras duschar i klubbhuset. Installationen finansieras av det i Bjuv förlagda militärförbandet.

1943 ”En omläggning och utökning av banan har under året kommit till stånd. Medel härför har erhållits dels genom att Höganäs bolaget skänkt klubben 600 kr, dels genom att klubben upptagit ett lån på 600 kr i Bjuvs Sparbank”. Arbetet har i stor utsträckning utförts av medlemmarna själva.

1944 Ur årsberättelsen: ”Det gågna året har varit för Bjuvs Tennisklubb ett för dess verksamhet mycket gynnsamt år. Medlemsantalet har uppgått till 57, varav 46 aktiva, 4 juniorer samt 7 passiva medlemmar, mot 47 föregående år. 21 nya medlemmar har vunnit inträde i klubben och medlemmsantalet är det största klubben har haft. Intresset för aktivt spel har varit stort, nära 800 speltimmar har avverkats på banan”.

1946 fyller klubben 25 år. Efter 12 goda år hopar sig problemen. Genom bildandet av Findus tennisklubb har antalet speltimmar minskat. ” Ett problem som för klubben blivit en obehaglig realitet, är att antalet aktiva damer de senaste åren nedgått till ett närmast katastrofalt minimum”. ” Genom Höganäsbolagets meddelande, att tomtområdet varpå klubbens bana är belägen, kommer att exploateras, står klubben utan sådan. Hopp näres dock att ny lämplig plats ska kunna upplåtas. Klubben har av nämnda bolag garanterats hjälp med bestridande av kostnaderna för ny anläggning”. Trots allt elände tycks styrelsen orka se framåt! Ur årsberättelsen: ”Med uppgift att popularisera tennissporten i Bjuv inbjöds Kalle Schröder att giva en uppvisning. Ett offentligt möte avhölls därefter, varvid olika sätt att utbreda intresset för sporten diskuterades”. Ett imponerande initiativ i motgångens stund!

1947 Ur årsberättelsen: ”1947 har för Bjuvs Tennisklubb inte medfört någon lösning på den för klubben allr överskuggande planfrågan. Trots Höganäsbolagets varsel om att banan kunde komma att taga i anspråk redan sommaren1947, har dock densamma kunnat disponeras hela säsongen”. ”Vid Hälsingborgs LTK anordnades tävlingar hemfördes 3 första-, 1 andra- och 3 tredjepris. Idrottsklubbarna i Bjuv går samman i Idrottsringen, som under ett tjugotal år kommer att verka som ett idrottens samarbetsorgan i Bjuv. Idrottsringen fördelar bl.a. kommunala bidrag.

1948 berövas klubben sin tennisbana. Findus upplåter sin bana 8 h/vecka. Medlemsantalet sjunker.

1949 Klubben har 26 medlemmar.

1950 har medlemsantalet sjunkit till 23.

1951 är medlemsantalet oförändrat och verksamheten obetydlig.

1952 Ur årsberättelsen: ” Under 1952 har klubben fleråriga strävanden att få en ny tennisbana äntligen krönts med framgång. Banan har anlagts på Folkets Husområdet och dess finansiering har klarats med anslag från Höganäsbolaget, Findus AB och riksidrottsförbundet jämte egna sparmedel. Klubbens skuld på banan utgöres av ett tioårigt amorteringslån på 3000 kr”.

1953 Ur årsberättelsen: ”Bjuvs TK har under 1953 kunnat inviga sin nya bana. Detta skedde i samband med idrottsmässa under pingsten och invigningen förrättades av kommunfullmäktiges ordförande Hjalmar Lindkvist. Banan har därefter varit i flitigt bruk, men då nästan alla klubbens bättre spelare avflyttat från Bjuv, har inte den tidigare standarden kunnat upprätthållas. Något utbyte med andra klubbar har därför icke ägd rum”.

1954-61 Klubben har under dessa år ett mycket lågt medlemsantal. Åderlåtningen under de sista 6-7 åren har satt sina spår. Ett eller högst två styrelsesammanträden hålles varje år. 1961 har klubben 27 medlemmar. I slutet av perioden ljusnar läget en smula. Sven Myllenberg startar kontinuerligt träning och detta kommer så småningom att ge resultat.

1962 invigs Cenralskolans, numera Varagårdsskolans, idrottshall. Hallen ger tennissporten en kick. Medlemsantalet ökar från 27 till 44. Vid invigningen bjuds publiken på en godbit. Torsten Johansson spelar uppvisningstennis.

1963-64 präglas av fin satsning på juniorträning. Träningen sköts av Sven Myllenberg, Erik Jansson och Roland Nilsson. Själv tror jag att deras insatser bland juniorerna har betytt mycket för juniortennisen i Bjuv.

1965-70 Den intensiva juniorträningen ger resultat. Juniorer tävlingsspelar i sommarturneringar. Än så länge nås inga större framgångar men det är glädjande att se att motivationen och viljan finns. 1968 anmäler klubben ett lag till allsvenska tennisserien för seniorer. Efter tre säsonger vinner laget sin serie. I laget spekar Christer Lundh, Rickard Karterud och Magnus Tidstrand. Segern är den första i allsvenska sammanhang. Tyvärr blir det respass året därpå. Under 1970 arbetar styrelsen med att försöka skaffa ett omklädningsrum vis tennisbanan. Olika förslag prövas. Inget av förslagen går att förverkliga. Under en period känner vi oss rent av motarbetade av de kommunala myndigheterna.

1971 Ur styrelseprotokoll: Rapport om klubbhusfråga. Tennisklubben har fått sig anvisat omklädningsrummet i källaren i Folktandvårdshuset att nyttja som klubblokal och omklädningsrum. Ett förslag av Bjuvs Kommunstyrelse som Bjuvs Tennisklubb finner sig föranlåten att tacka nej till på grund av dess olämplighet”. Styrelsen uppfattar förslaget till klubblokal och omklädningsrum som en ren oförskämdhet. Styrelsen beslutar att söka andra lösningar på frågan.

1972-74 Efter bakslaget med klubbhus och omklädningsrum sänds en skrivelse direkt till byggnadsnämnden. Nämndens ordförande, Gösta Nilsson, tar direkt kontakt med klubben och meddelar att tre tennisbanor är planerade att byggas vid Friluftsbadet. Beslut om byggnation tas snabbt och i maj 1974 står en anläggning klar. Helt otroligt! Anläggningenägs av kommunen och sköts av klubben. Gott samarbete med Fritidsnämnden gör att anläggningen fungerar utmärkt.

1973 byggs Brogårdaskolan. Intill skolan byggs en idrottshall med internationella mått. Klubben kan förlägga större delen av juniorträningen i hallen. Seriematcher kan nu spelas inomhus och klubben anmäler omgående lag. 1973 skriver Klubbens sekreterare till idrottsnämnden och ber om fler timmar i hallarna. Tillkomsten av tennisbanor och idrottshall betyder mycket för klubben. Medlemsantalet stiger till mellan 250 och 300. Serietennis kan nu spelas året runt. Vid sidan av allsvenska serier spelas även matcher i NVS-serier. Dessa spelas i olika åldersklasser och ger ungdomarna fin matchträning. Genom Skånes Tennisförbunds försorg startas seniorserier. De benämns Skåneserier. Många av de något äldre ”kämparna” upplever denna form av seriespel som en stor tillgång.

1975 framförs tankar på att köpa en bollmaskin. Samma år tillträder Jörgen Fonskov som ordförande. Jörgen ser till att en bollmaskin av enklare modell står på plats 1977. Jörgen jobbar så snabbt, att styrelsen inte hiner fatta beslut i frågan. En följd av detta blir att revisorerna inte kan finna något beslut i protokoll. Styrelsen får en tillrättavisning och den är på sin plats. Något år efter denna händelse börjar Jörgen föra fram tankar om en tennishall i Bjuv. Många skakar på huvudet, men det finns de som redan ser den färdigbyggda hallen framför sig. Visionärer och entusiaster behövs i varje förening.

1976 Ur protokoll 76-01-13: ”Christer Fridolf föreslog att man inom klubben skulle diskutera möjligheterna kring anskaffandet av ett tält på utebanan, vilket skulle bereda många tennisbitna speltillfälle vintertid. Christer Fidolf ombads återkomma med mera upplysningar framför allt ekonomiska till nästa möte”. Christer skulle få se sin vision förverkligad under sin ordförandetid.

1975-78 har klubben ett starkt 18-årslag. 1975 vinner laget div 4 inomhus. 1977 vinner laget div 3 inomhus. I div 2 blir motståndet alltför svårt. I motståndarnas lag återfinns bl.a. Henrik Sundström och Jan Gunnarsson. I laget 1975 spelar Thomas Edmund, Kenth Nilsson, Nils-Anders Dahlkvist och Per Lövstedt. I laget 1977 spelar Thomas Edmund, Kenth Nilsson och Anders Lövstedt.

1980 Tanken på att bygga en bygga en tennishall förs fram på nytt. Kontakter tas med Fritidsnämnden och samtal förs i positiv anda. Hedvalla byggs. Att kort därefter bygga en tennishall är inte tänkbart.

Under 70- och 80-talen sänder klubben spelare till Kalle Anka-tävlingarnas zonspel i Landskrona. Genom åren har 7 spelare vunnit sina årsklasser i Landskrona och gått vidare till distriktsfinal i Bjärred. De är Tage Kristensen 1979, Lilian Bobic 1983, Johan Tidstrand 1983 och 1984, Fredrik Warneryd och Christer Fellwing 1987, Peter Fridolf 1988 och Peter Magnusson 1989. Att juniorerna spelstyrka ökar kan vi se i de senaste årens serietabeller.

1986 vinner P-18 lagetdiv 4. I laget ingår Christer Fellwing, Fredrik Warneryd och Sverker Carlsson.

1987 vinner P-15 laget div 3. I laget ingår Fredrik Warneryd och Johan Tidstrand.

1989 vinner P-18 laget div 3. I laget spelar Fredrik Warneryd, Johan Tidstrand och Sverker Carlsson. 1990 når laget en fin andra plats i div 2. I laget spelar Fredrik Warneryd, Johan Tidstrand, Peter Magnusson och Fredrik Kirst.

1988 vinner seniorlaget div 4 utomhus. I laget ingår Fredrik Warneryd, Johan Tidstrand, Sverker Carlsson och Lars Florén.

1989 vinner seniorlaget div 4 inomhus. I laget ingår Fredrik Warneryd, Johan Tidstrand, Sverker Carlsson och Lars-Bertil Karlsson.

1984 grundas Ungdomsfonden. Målet är att få fram medel att köpa en bollmaskin. 1986 köps bollmaskinen. Ungdomsfondens pengar kommer väl till pass även om de inte räcker. Ett lån på 10 000 kr tas upp i Sparbanken Skåne. Bollmaskinen kommer på plats och är till stor nytta vid åtskilliga träningspass.

1985 Verksamheten sväller ut allt mer. Vi kan inte ta emot alla barn och ungdomar som vill spela tennis. Frågan om tennishall tas upp i styrelsen och årsmöte.

1986 Information inhämtas från klubbar som byggt hall. Studiebesök görs och uppgifter från olika byggföretag samlas in. Med detta som grund börjar våra förberedelser med att bygga en tennishall.

1987 En arbetsgrupp har fem sammanträden med Fritidsnämnden. Kontakter tas med politiska organisationer. Vid ett möte med socialdemokratiska fullmäktigeledamöter förklarar vi att vår ambition är att göra tennis till en allemans sport i Bjuv. Vi får respons och det stöd som vi anser oss behöva för att våga gå vidare. Beslut om ekonomiskt stöd från Bjuvs Kommun lämnas i slutet av 1987.

1988 Vi får klartecken att bygga. Arbetet börjar sent på våren. Tennishallen står färdig 15 oktober och invigs 10 december. Många personer bidrar till att drömmen om en tennishall förverkligas. Att namnge enskilda personer är vanskligt, men några namn måste nämnas. Jörgen Fonskov, Christer Fridolf, Rolf Olsson, Roland Nilsson, Bengt Carlsson, Jan Björk och Dan Söderlund gör fina insatser. Lars Koch är till ovärderlig hjälp. Lars är tillika beställarens ombud med allt vad det innebär. Roger Johansson är ekonomisk rådgivare. Arne Jeppsson bistår oss med sina juridiska kunskaper. Lars, Rogers och Arnes insatser bidrar till att ”svåra bitar” kan lösas med sakkunnig hjälp. /Magnus Tidstrand

1990 Ur årsberättelsen kan man läsa diverse härliga siffror. Klubben har 271 medlemmar fördelat på 165 juniorer och 106 seniorer. Klubben har igång 32 stycken träningsgrupper med 151 st tränande juniorer, åt dessa finns 19 st tränare och 9 st hjälptränare. Aldrig tidigare har det varit ett sådant drag på tennisbanan. Ca 4000 h spelas i hallen under året och ca 1400 h utomhus. En annan glädjande siffra är att klubben har 60 st hjälpsamma sponsorer. Klubben anordnade 2 st klubbmästerskap där det totalt spelades 124 matcher. Peter Magnusson var junioren som lyckades med bedriften att segra i herrsingel klassen båda gångerna. Klubben hade igång 24 st serielag under året där 6 av dem lyckades vinna sin serie.

1991 Klubben firar sin 70-födelsedag. Den officiella dagen är den 1 April.

1992 Man börjar skönja lite oro att beläggningen i hallen har en tendens att minska. Det spelades ca 300 h mindre i år än -91. Fortfarande har klubben en hel del sponsorer men även dessa tycks ha en tendens att minska. Styrelsen tar beslut på att börja sälja bingolotter. Klubben gör sin första amortering på hallen: 240 000 kr. Även detta året spelades det två klubbmästerskap. Detta året såg vi Peter Fridolf sopa banan inomhus när han vann sina tre klasser han ställde upp i.

Fyra namn bör nämnas detta året för sina fina prestationer, dessa är:

Peter Magnusson med segrar i Trollhättan, Munka Ljungby, Viken och DM i Ängelholm(dub)

Peter Fridolf 1:a P-18 Öresundsveckan utomhus.

Mathias Andersson en mängd segrar och finalplatser runt om i sverige.

Peter Olsson Final P-12 DM, 5:e omg P-12 JSM, 4:e omg SALK i stockholm mm

Ett träningsläger hölls den 21-24 maj i Ängleholm där juniorerna drillades av tränarna Sverker Carlsson, Lars Florén, Peter Svensson och Thomas Edmund.

1993 Klubben har detta år 215 medlemmar. Klubben inför att juniorer får spela för halva priset även efter kl. 16. Förhandsbokning är inte tillåtet och man köper 10 kuponger åt gången. Utomhusbanorna får ett nytt staket och nya sarger. Med hjälp av Bertil Roos, som ingick i ett ALU-projekt, renoveras klubbstugan såväl utvändigt som invändigt. Dessutom byggs en uteplats i direkt anslutning till klubbstugan, under ledning av Per Andersson. Klubben har deltagit i många olika serier och externa tävlingar med stora framgångar. Fem seriesegrar , två andra platser och tre tredjeplatser får väl anses som ett mycket bra facit. A-laget går upp i division 2. I laget spelar Peter Magnusson, Sverker Carlsson, Peter Fridolf och Fredrik Warneryd. Peter Fridolf och Peter Magnusson vinner som första bjuvspar dubbeln i junior-DM för pojkar 18. Klubben fick även segrar i Öresundsveckan genom Peter Magnusson (PS18) och Husein Mehmedovic (PS14). Mathias Andersson vinner en dubbel turnering och tre singelturneringar där triumfen i Salk Open smäller riktigt högt. Peter Olsson vinner tävlingar i Höganäs och Höör. I maj månad hölls ett träningläger för klubbens juniorer på Smörlyckan i Lund under ledning av Lars Florén och Sverker Carlsson. Till sin hjälp hade de tränarna Niklas Fonskov och Thomas Edmund. Utövarna bodde i tennishallen och skjutsades ner till Lund av tränare och föräldrar. Ett stort tack till de föräldrar som hjälpte till.

1994 Klubben har 212 medlemmar. Trenden av minskade speltimmar håller tyvärr i sig och klubben letar efter möjligheter att stoppa trenden. Klubben subventionerar biljetter till Borg-Wilander tillställningen i Lund, som går av stapeln i februari. Klubben anordnar även ”Tennisens dag” där vem som helst får komma och prova på tennis. I maj månad var en mässa förlagd i tennihallen vilket gav ett välkommet tillskott. Mässan hölls under en helg och besöktes av mycket folk. Speciellt populärt bland de yngre var att få gå en match mot ishockeyspelsvärldsmästaren Göran Agdur. I juli anordnas en resa till Tivoli i Köpenhamn för klubbens juniorer. Ledare var Lars Florén. Till sin hjälp att hålla reda på de små busfröna hade han tre föräldrar. Ett stort tack till dessa. Ett träningsläger ägde rum i september under tre dagar. Lägret leddes av Lars Florén och Sverker Carlsson. Till sin hjälp hade de Sandra Svensson och Richard Dietrich. Deltagarna bodde, åt och tränade i tennishallen. Lägret hade 15 deltagare. Tävlingsmässigt var det också ett bra år. A-laget vinner sin serie utomhus och går upp i division 1. I laget spelade Jerker Olsson, Peter Fridolf, Fredrik Warneryd och Sverker Carlsson. Med hjälp av Richard Dietrich och en pånyttfödd Peter Fridolf lyckas laget hålla sig kvar i division 2 inomhus. Klubbens facit i seriespelet under året blev 5 seriesegrar, 6 andraplatser och 4 tredjeplatser. Nämnas bör också att Roger Fridolf och Husein Mehmedovic vinner herrdubbel i KM både inne och ute.

1995 Klubbens medlemsantal hade detta år sjunkit till 185.

Trenden vad gäller speltimmar hade vänt och detta år ökat med ca 100 timmar inomhus. Utomhus sjönk med ca 50 timmar. Klubben hade detta år provanställt Richard Dietrich 20h/vecka. Denna anställning varade i 6 månader och övertogs sedan av Lars Florén. För att få fler yngre deltagare i ”tennisskolan ” kommer klubben att gå ut till skolor och presentera sig och på så sätt hoppas att tennisintresset ska väckas.Uppdelning av träningen gjordes fem grupper minitennis, stora grupper 4-grupp samt specialträning 2 eller 3 timmar. Tävlandet 95 gick tyngre än tidigare, men tre seriesegrar , 3 andraplatser och 8 tredjeplatser är väl inte dåligt. A-laget skördade inga större framgångar utan åkte ur både inne och ute. Extra rolig var kanske den serieseger som Dragana Brankovic och Hanna Persson lyckdes med eftersom vi inte varit bortskämda med framgångar på flick/damsidan tidigare. Sven Bengtsson och Bengt Wahlgren lyckades också vinna sin veteranserie.

Klubben hade 1995 äran att anordna såväl junior-DM för 12-åringar som skol-DM. Junior-DM gick av stapeln 10-19 mars. Tävlingen blev en succé åtminstone arrangörsmässigt, men segrarna Linus Andersson, LBTK och Anna Henriks, SFTK tyckte nog också att det var en sportlig succé. Här drog Lars Florén ett tungt lass men fick hjälp av många frivilliga i klubben. TACK!! Skol-DM blev inte samma succé, då det inte var så många deltagare. Som vanligt hölls ett träningsläger i maj månad. I år var det Ängelholm som fick ställa sina banor till förfogande för våra juniorer. Lägrets leddes av Richard Dietrich och Lars Florén med tränarassistans från Magnus Jönsson, Peter Fridolf och Stefan Nilsson. Detta läger gällde enbart tennis ty man hade haft ett separat fys-läger i april månad. I juli arrangerades en resa till Göteborg där det populäraste besöket var Liseberg. Klubben stod för bussen. Resan lockade ca 40 personer.

1996 Medlemsantalet endast 153. Förra årets trendbrytning vad gäller speltimmar varade enbart ett år. Klubben går back men klarar det tack vare klokt sparande tidigare år. Diskussion om en friskvårdsanläggning med kommunen påbörjas. Tävlingsmässigt var 1996 ett magert år. Nämnas bör att Peter Olsson vann 3 dubbeltävlingar, Markus Nilsson vann i Knutspelen, Lund och att Helena Nielsen blev tvåa i Hässleholm. Seriespelet gick desto bättre 8 seriesegrar, 3 andraplatser och 3 tredjeplatser. 1996 var året då klubben anordnade två träningsläger, ett utomhus i maj och ett inomhus i december. Lägret utomhus hölls i Skummeslöv. Deltagarna bodde i Skottorp och cyklade till tennisbanorna varje dag. Maten kom från sponsorer samt föräldrar och tillagades egenhändigt. Inomhuslägret bedrevs i tennishallen under två dagar. 11 var antalet deltagare denna gång. På schemat stod träning, sparring och fys-träning. Ledare för båda lägrena var Lars Florén, Magnus Jönsson och Stefan Nilsson. Med hjälp av kontakter i Litauen (Per-Olof Eriksson) så ordnades ett utbyte med en klubb där. Under påskveckan kom tio ungdomar plus en ledare till Bjuv. Utbytet var nog välkommet framförallt för litauerna, som hemma i Litauen inte har de möjligheter eller resurser att spela inomhus. Tennis spelades i massor men även andra aktiviter stod på dagordningen. Detta utbyte var så lyckat att sju av våra egna ungdomar fick möjlighet att åka till Litauen i augusti månad. Ledare var Lars Florén. Även detta utbytet var lyckat och vi kan bara hoppas att det fortsätter så. Ungdomarna fick även en bild av hur det kan vara att leva i ett land med minimerade resurser och annan kultur. Innan resan med Litauen hade klubben arrangerat en dag på Bakken i Danmark. Karuseller och glass visade sig var lika populärt som vanligt. För först gången arrangeras även minitennistävlingen ”Bästa trean”. Detta ett sätt att få nya träningselever till klubben.
1997 Medlemsantalet var 151 detta år. Speltimmarna sjönk fortsatt. Det är dock vad man räknat och klubben går runt mest tack vare att Friskis & Svettis hyr ett par timmar i veckan. Friskvårdsanläggningen är ett faktum och medlemmar i tennisklubben och kommunanställda får lov att använda den.1997 är ett bra träningsår och fler tränar i Bjuvs tennisklubb än på mycket länge. Träningsläger hölls även detta år i Skottorp och på hösten hölls ett inomhus på Victoriastadion i Lund. Ledare för lägrena var Lars Florén, Magnus Jönsson, Roger Fridolf och Stefan Nilsson. Det lyckade utbytet med den litauiska klubben från 1997 fortsatte även detta år. Litauerna var här i påsk och sex av våra ungdomar åkte till Litauen i augusti. Båda besöken varade en vecka. Den numera årliga resan till nåt nöjesfält blev ett besök på Tivoli i Köpenhamn. Det uppskattades alldeles säkert av deltagarna.I december anordnar klubben en resa till Göteborg, där Davis Cup finalen mellan Sverige-USA spelades. Detta arrangemang lockade ca 50. För första gången på flera år hölls ett KM. Det gjordes tillsammans med Åstorp och Hyllinge. Segrare i Herrsingel blev Jerker Olsson. Det som gladde mest var nog ändå att 33 stycken kom till start i de 7 klasserna. 1997 hade BTK åter äran att arrangera junior-DM för 12-åringar. Det blev åter igen succé. Denna gång lyckades hemmaklubben bättre. Gustav Jönson vann två matcher i singel och Martin Jönsson/Daniel Andersson blev trea i dubbel. Segrade i singel gjorde Pablo Figuera, BMTS och Linda Johansson, FPTK. ”Bästa trean” avgjordes som vanligt i november. Nytt för i år var att klubben hade ett lotteri i samband med A-lagets serie. Lotteriet baserades på A-laget resultat och lottens pris sattes till 5 kronor för varje vunnet set. Det beslutades att hälften av de pengar som kom in skulle gå till ungdomsverksamheten och resterande skulle lottas ut. Det såldes 100 lotter och i samband med dragningen bjöds det på smörgåsbord och lite annan dryck och förtäring. Seriespelet under det gångna året flöt på fint med 5 seriesegrar, 3 andraplatser och 2 tredjeplatser. Bland resultat från externa tävlingar bör Thomas Erikssons seger i Slazenger Cup(både singel och dubbel) och Tuan Anh Nguyens seger i KFUM Cup nämnas.

1998 Medlemsantalet var detta år 161.Under 1998 var den stora förändringen att en ny styrelse var på gång och en ny ordförande började det med. Anders Månsson heter han. Detta varade dock bara till december då Anders fick ett mycket attraktivt jobberbjudande som han inte kunde missa. Det skulle ta för mycket tid och han beslöt sig för att avgå. Den återstående tiden till årmötet tog Jerker Olsson och Magnus Jönsson över. Speltimmarna låg på ungefär samma nivå som året före. Friskis & Svettis hyrde tre timmar i veckan, nåt som de tyvärr inte kommer att göra under 1999. Spelkortet, som ni kan läsa om här på hemsidan, introduceras. Det verkar funka sådär. Ett A-lagslotteri fanns även i år. Det blev dock inte samma succé som året före. Man sålde 66 lotter. Men eftersom A-laget vann 36 set så fick klubben in ganska mycket pengar ändå. Ett klubbmästerskap hölls även i år tillsammans med Åstorp och Hyllinge. Inga seniorklasser men väl junirklasser. I äldsta juniorklassen segrade Oskar Månsson. Friskvårdsanläggningen fick under 1998 ett riktigt uppsving. Fler och fler kom på att det kanske är bra och framför allt roligt att träna. En anledning kan vara att klubben anställde Lena Hedström på halvtid. Lena håller på utbilda sig till sjukgymnast och har varit ute och pratat och presenterat anläggningen på företag. Dessutom har hon funnits till hands och visat hur man ska använda maskinerna för de som inte tränat så mycket innan. En Köpenhamnsresa anordnades i juli. Detta arrangemang lockade ca 20 st. Ett träningsläger hölls detta år i Karlshamn mellan 15-22 juli. Lägret lockade 10 ungdomar och blev hårt drillade av Lars Florén och Thomas Edmund. Deltagarna bodde i KTK:s tennishall och åt även där. I sambamd med lägret deltog alla i Karlshamn tennisturnering. I denna turnering lyckades Hampus Edmund bäst med en tredje plats. Tennis i all ära men lite andra fritidsaktiviteter är också ett måste. Även om vattnet inte var varmt badades det en hel del och besök till Karlshamnsfestivalen gjordes också. Under 1999 planeras ännu ett besök till Karlshamn. Bara det tyder väl på att alla var nöjda. Tävlingssäsongen 1998 var tung. Gustav Jönsson ett av få glädjeämnen med sin seger i KFUM Cup.Seriespelet skördade även detta år stora framgångar 4 seriesegrar, 4 andraplatser och 3 tredjeplatser. Det som dock oroar lite är att antalet deltagande lag minskat på senare år. Årets lag får man väl ändå utnämna A-laget efter ett smått fantastiskt år. Överlägsen serieseger inomhus och en andraplats utomhus. Dessutom gick laget till semifinal i Handdukscupen där man snöpligt nog förlorade med ynka 5 games. På vägen dit hade man slagit ut två seedade lag. I A-laget 1998 spelade Roger Fridolf, Peter Fridolf, Jerker Olsson, Magnus Jönsson, Stefan Nilsson och Thomas Eriksson. Under 1998 fick A-laget också en coach som hjälper grabbarna vid svåra matcher. Thomas Edmund heter han. Framtiden ser ljus ut, vad som händer härnäst kan bara ödet avgöra!